Odniesť ľuďom posolstvo spásy

V pár veršoch, Evanjelista Lukáš ponúka hutný obraz o prvotnej Cirkvi, ktorá zídená okolo samotného Ježiša, predstavuje model každého kresťanského spoločenstva. V centre pozornosti tejto skupiny ľudí je ohlásenie radostnej zvesti o Božom kráľovstve. Ide o ľudí, ktorí sú schopní obetovať všetko alebo mnoho pre tento cieľ. Prečo?

Pretože v strede ich pôsobenia je Ježiš. Ten dáva živé Slovo, ktoré prináša človeku nádej a radosť. Zároveň jeho prítomnosť spôsobuje veľké veci, ktoré sú znakmi prichádzajúceho Božieho kráľovstva. On dvíha človeka z miesta a pozýva ho kráčať v spoločenstve. Preto toto spoločenstvo nie je statické ale v pohybe - k naplnenie úlohy ohlasovať. A to je spojené s mnohými radosťami ale i námahou.

Toto posolstvo je potrebné, mužmi a ženami, odniesť na miesta, kde žijú ľudia. Tí, ktorí žijú v prítomnosti Krista (posväcovaní jeho sviatosťami) sa môžu stať viditeľnými znakmi spásy. Sú tými, na ktorých sa prejavila Božia moc a prítomnosť Božieho kráľovstva. Toto je výzva aj pre nás, ktorí sa nechávame posväcovať Kristom modlitbou a sviatosťami, priniesť druhým radostné posolstvo spásy a Božej prítomnosti.


Lk 8,1-3: Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk