Počúvaj...

Počúvanie je jedna z dôležitých schopností ľudského života. Je to však aj veľmi ťažké umenie - pretože, keď sme boli deti, boli sme vedení k tomu, aby sme hovorili, boli ticho alebo ešte poslúchali. Počúvanie často chýbalo vo formácii. Aktívne počúvanie, v skutočnosti, otvára priestor každého skutočného stretnutia, umožňuje vzájomné prijatie a dáva človeku možnosť odhaliť jeden druhého. Keď počúvame slová iného, vychádzame zo seba, aby sme išli v ústrety tomu, kto k nám hovorí. Bez tejto schopnosti by sme my nemali prostriedky na to, aby sme prijali tých, ktorí s nami hovoria; ale aj ostatní by nemali dôvod hovoriť s nami.

V dnešnej liturgii slova zaznieva Boží imperatív: “Počúvaj!" Aspekt tak dôležitý, že sa zdá byť stredobodom Božieho záujmu. Pravdepodobne, dôvodom štyridsať ročného putovania Vyvoleného národa po púšti bolo naučiť ho opravdivo načúvať. Ale Slovo, ktoré vychádza z Božích úst, sa neobmedzuje na komunikáciu nejakej informácie, ale i realizuje to, čo prisľubuje. Počúvanie Boha premieňa ľudskú existenciu.

Ako sme počuli v evanjeliu, realizácii lásky predchádza počúvanie: "Počuj, Izrael, ... milovať budeš Pána, svojho Boha ... milovať budeš svojho blížneho" Ježiš ho definuje ako prvé a najdôležitejšie prikázanie. Nejde o jednoduché počúvanie a následné poslúchanie. Toto počúvanie znamená rozpoznávanie toho, čo prítomnosť druhého (Boha alebo človeka) mi darúva. A tejto rozpoznanej láske odpovedať pravou láskou! Toto je naše kresťanské povolanie. Skrze počúvanie Božích slov spoznať lásku toho, ktorý nás miloval od počiatku, a odpovedať na ňu vlastnou láskou k nemu a k blížnemu.


Mk 12,28-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“
Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!