Odpoveď na lásku

Je povzbudzujúce, keď vidíme okolo seba ľudí, ktorí sa majú radi. Nehovorím o slepej zaľúbenosti, ale o vzťahu, ktorý vníma všetky úrovne života a hľadá opravdivé dobro druhej osoby. Pri takýchto ľuďoch cítime radosť a povzbudenie. Avšak bolo by naivné si myslieť, že pravá láska automaticky vzbudí v srdci druhého lásku.

V dnešnom evanjeliu, Ježiš vyrozpráva “veľkňazom a starším ľudu” podobenstvo. Láska a dôvera hospodára nevzbudzuje pozitívnu odpoveď u vinohradníkoch, práve naopak. V momente, keď majú prejaviť pozitívnu odpoveď, hľadajú možnosti ako ho umlčať. Eliminovať akýkoľvek tok prejavenej dôvery a umlčať stopy prejavenej lásky. Dobro, ktoré pochádza od hospodára, si snažia privlastniť: "To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!"

Odpoveď na lásku láskou nie je automatická. Tá príde len vtedy, ak srdce milovaného je očistené a usporiadané od všetkých vlastných zranení. Je super vnímať, že Boží postoj nie je poznačený vypočítavosťou. Boh, aj keď vidí do ľudského srdca a pozná jeho myšlienky, prejavuje svoju dôveru a otcovskú lásku voči každému. Ona - ak ju človek, akokoľvek zranený a poznačený hriechom, prijme - sa stane základom ľudskej odpovedi. V tom momente, človek či spoločenstvo sa stávajú schopné “prinášať úrodu”. 


Mt 21,33-43.45-46: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.
Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“
Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“
Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!