Kde začať

Viete čo je to storytelling? Ide o nástroj podávania určitej informácie prostredníctvom príbehu, ktorý objavil marketing. Pretože príbehy zaujímajú ľudí od pradávna. Našu pozornosť zaujmu viac ako dobre pripravený filozofický abstraktný prejav. Tie najlepšie prejavy vychádzajú z konkrétneho príbehu.

Evanjelista Marek tiež začína opisom toho, čo robí Ježiš. V centre jeho rozprávania sú jeho uzdravenia. “Uzdravil mnohých (...) s vyhnal mnoho zlých duchov”, konštatuje. Pritom dodáva informáciu o ešte jednej dôležitej činnosti: Včasráno (...) utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil”. Neodchádza kvôli únave. Ale naopak, všetko začína týmto spoločenstvom s Otcom. Prijíma, aby následne dával.

Toto je začiatok všetkého - z Ježišovej poslušnosti voči Otcovi sa rodí záujem iných: „Všetci ťa hľadajú.“ Ľudia prichádzajú, aby počúvali, hľadeli a nechali sa uzdraviť. Aby boli účastní na Ježišovom príbehu. Stávajú sa tak aktérmi, na ktorých sa prejaví Božia milosť. Všetci sú pozvaní, aby sa stali jeho súčasťou. Aj my, bez rozdielov. Ježiš to vie a konštatuje: “veď na to som prišiel.”


Mk 1,29-39: Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná