Slovo

Staroveké židovské myslenie našlo najrôznejšie sofistikované spôsoby, ako povedať, že Boh je aktívny vo svete bez toho, aby prestal byť transcendentný. Predovšetkým hovorili o Božom slove, Slove, prostredníctvom ktorého bolo všetko stvorené.

Takýto spôsob preberá aj Ján vo svojom úvode. Píše: „Na počiatku bolo Slovo ...“ Akoby prepisoval knihu Genezis. Zároveň upriamuje našu pozornosť na toto Božie Slovo, tento mocný dych Boha, ktorý vytvára a riadi vesmír; a hovorí skrze prorokov. Toto Slovo je Boh.

A toto Slovo sa stáva telom. Pričom využíva grécky výraz, ktorý znamená „rozložil svoj stan medzi nami“. Podobný preklad sa používa v múdroslovných knihách, ktoré pomenúvajú obývanie Jeruzalemského chrámu Božou múdrosťou. Boh, Slovo si vytvára svoj príbytok uprostred svojich učeníkov. Prichádza a dáva človeku možnosť mať účasť na Božom živote.


Jn 1,1-18: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná