Kto vydrží?

Prorok Malachiáš, vo svojom proroctve o Pánovom príchode, položil silnú otázku: „Ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví?“ Má sa naplniť očakávanie Izraelského ľudu a Pán vstupuje do Jeruzalemského chrámu. Jeho príchod nie je príchodom posledného súdu, ale ako skutočné odhalenie Božej lásky. Otázka proroka však zostáva: Ktože to vydrží?

Centrálnou postavou v chráme, ktorá rozpoznáva jeho príchod, je starý Simeon. Nielenže ho spoznáva, ale berie ho do náručia. Jedno náručie - to rodičovské - prináša Boha do chrámu a odovzdáva ho; ďalšie náručie - to Simeonové - ho prijíma a víta.

Boh tak prichádza do svojho chrámu a zvláštnym spôsobom sa ho zmocňuje: odovzdaním sa. Toto je Jeho spôsob konania v dejinách ľudstva. Spôsob, akým prejavuje svoju lásku ku každému človeku. Najkonkrétnejší prejav bude vo chvíli, keď sa vydá do rúk hriešnikov, aby ho odsúdili na smrť na kríži. Boh robí všetko možné, aby bol človek schopný vydržať jeho príchod. Je však ľudstvo pripravené ho privítať?


Lk 2,22-35: Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná