Boh koná

Nemať deti v niektorých kultúrach je osobnou katastrofou. Neplodnosť je hanbou pre africkáho muža; pre indických manželov, ktorých nemá kto pochovať (syn je "ten, kto zapáli oheň" počas kremácie); pre pár na Strednom východe, ktorí nemajú potomkov. Ide o tragédiu ľudskej nemožnosti.

Pre Židov, chýbajúce potomstvo predstavovalo viditeľné znamenie neschopnosti mať účasť na Božích prisľúbeniach. Stav, ktorý prežívajú manželia Zachariáš a Alžbeta. Ale, ako je možné, že dvaja "spravodliví pred Bohom" a "zachovávajúci všetky Pánove prikázania a ustanovenia", nemajú mať účasť na Božom požehnaní? Akoby spravodlivosť človeka a Božie požehnanie neboli prepojené?

Božia milosť nie je automatická - je to nečakaný dar Jeho milosrdenstva. A ešte k tomu, jeho milosrdenstvo prekonáva akékoľvek ľudské očakávania. Ide nad rámec toho, čo človek môže dúfať. A tak, Boh dáva Zachariášovi a Alžbete nie len dar potomstva, ale ich dieťa sa stáva symbolom Božej moci vo svete ľudskej bezmocnosti. Boh nemanifestuje svoju silu tam, kde sa môže prejaviť sila ľudskej dobrej vôle (necháva nám priestor); dáva prednosť konať v priestore ľudskej nemožnosti.


Lk 1,5-25: Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.
Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“
Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“
Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.
Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná