Boh je prítomný

Americký politik, ex-generál a ex-minister zahraničných vecí Colin Powel pri istej príležitosti povedal: "Neexistujú tajomstvá na získanie úspechu. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a učenia sa z chýb.” Dodal by som, že z vlastných i tých cudzích. Toto poznanie je možné aplikovať vo všetkých rozmeroch ľudského života. I toho duchovného.

V tomto Adventnom období, počas ktorého sa približujeme k sláveniu Vianoc, sa zamýšľame nad udalosťami, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista. Dnes nám evanjelium prináša jeho rodokmeň. Vymenovanie troch štrnástich generácií, počas ktorých bola Božia vôša pripravovaná a dozrievaná. Nájdeme tam svätcov i hriešnikov, verných i neverných, bohatých i chudobných, kráľov i poddaných… Všetci sú súčasťou dejín spásy.

Môžeme a nemusíme súhlasiť s historickou presnosťou tohto Ježišovho rodokmeňu. To, ani jeho pisateľ, inšpirovaný Duchom Svätým, nemal v pláne. Jeho cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že Boh v celých dejinách ľudstva vstupoval do ľudských dejín prostredníctvom voľby konkrétnych ľudí a pripravoval ich na prijatie svojho Syna. A robí to i teraz. Preto pripravme i naše srdce i myseľ na tento jeho príchod - tvrdou prácou na sebe a učením sa z chýb.

 
Mt 1,1-17: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná