Vytrvať

Asi sme všetci zažili momenty, kedy náš životný kresťanský postoj bol považovaný za prinajmenšom čudný, ak nie nebezpečný. Svedectvo učeníka totiž zobúdza svedomie, ktoré potom nenecháva hovieť človeka v akomsi klamstve. Je prirodzené pre človeka žijúceho pre svet, že sa snaží eliminovať tých, ktorí zobúdzajú vnútorný hlas svedomia.

Ježiš upriamuje pozornosť učeníkov na tento rozmer života. Neskrýva pred nimi a nebojí sa pomenovať všetko to, čo ich na účasti na Majstrovom spasiteľnom diele čaká a (ako nás učia dejiny) ani neminie. Vernému učeníkovi sa udeje presne to, čo samotnému Majstrovi. Pretože evanjelizácia učeníkov vo svete je pokračovaním dejín spásy pochádzajúcich z kríža. A kríž je koniec starého sveta a miesto i moment, v ktorom sa znovurealizuje túžba a dielo vykúpenia človeka.

Kríž a utrpenie nezabránia, aby sa posolstvo lásky a slobody ďalej šírilo. Práve naopak, oni sú ornou pôdou pre jeho rast. Práve preto učeník nesmie mať strach, ktorý privádza človeka ku egoizmu a egoizmus k myšlienke sebazáchrany. Ježišov dar, ktorý vyleje na učeníkov po svojom nanebovstúpení - Duch Svätý - sa stáva sprievodcom múdrosti na tomto nasledovaní a neustálom stávaní sa učeníkom.


Lk 21,12-19: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk