Verný Božej vôli

Človek si vo svojom živote vytvára určitý projekt života. Do tohto skladania mozaiky, ktorá dá jeho životu určité smerovanie, vstupujú jeho túžby, emócie, racionálne zdôvodnenia, náhodné situácie, možnosti ... celý človek. Veľký vplyv na tento projekt má i okolie a ľudia (s ich očakávaniami a reakciami), ktorých stretáva náhodne alebo cielene.

Od pondelka uvažujeme nad situáciami, v ktorých Ježiš ukazuje, ako sa nenecháva uzatvoriť do ľudských očakávaní, ktoré sú často motivované žiadostivosťou a zameranosťou na vlastné túžby. Ani sa nenecháva ovplyvniť ľudskými pozitívnymi (v Kafarnaume) či negatívnym (Nazaret) gestami a slovami v slobodnom konaní.

Ježiš má jediný cieľ - "zvestovať Božie kráľovstvo". Nikto nemôže byť vylúčený z možnosti poznať jeho pozvanie, rozhodnúť sa a stať sa jeho časťou. Preto na pokus zadržať ho, aby od nich neodchádzal (z Kafarnauma), zanecháva ich a ohlasuje Božie kráľovstvo "po judejských synagógach”. Teda nezostane sklamaný nad neprijatím v Nazarete a ani opantaný úspechom, ktorý sa mu dostane v Kafarnaume. Pozná Otcovu vôľu a napĺňa ju - v tichosti pustého miesta prehlbuje tento dokonalý vzťah. Odhaľujme, podobne, v tichosti Božiu vôľu a v pokore ju realizujme k našej každodennosti. Možnosti máme neskutočne veľa. 


Lk 4,38-44: Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.
Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.
Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto.
Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“
A kázal po judejských synagógach.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!