Naše miesto

Odhaliť vlastné miesto v dejinách je asi najväčšou výzvou pre človeka. Úloha matky, otca, zamestnanca, riadiaceho pracovníka, vychovávateľa a ďalšie roly prinášajú so sebou povinnosti i práva. Prijať ich a realizovať znamená prežívať zodpovednosť.

Najdôležitejšou úlohou kňazov v dejinách Izraelského národa bolo vyučovať a viesť ľud. Umožňovať mu, aby realizoval Zmluvu a vzťah s Bohom. Ježiš neruší túto úlohu: “...robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia…”, ale poukazuje na to, aby si nebrali príklad z ich správania: "podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú”.

Neraz si uvedomujem, ako je ťažké neprisvojiť si zverenú pozíciu (rolu). Moment, kedy každý človek stratí pravý význam prijatej spoločenskej role, ako i dobro zverených osôb. V prípade kňazov je to zabudnutie, že majú byť otcami viery pre iných a nie pánmi. Realizovať Ježišovu zaverečnú výzvu: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.”


Mt 23,1-12: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk