Prečo alebo kde?

Od kedy človek je človekom, snaží sa objaviť zmysel vecí, situácií, myšlienok. Vždy sa v našej mysli rodí slávna otázka: Prečo? Ako často počujeme túto otázku z úst detí? dospelých? starších? Je však táto otázka: “Prečo?”, schopná dať správnu odpoveď a nasýtiť náš apetít po poznaní?

Stojac pred situáciou, o ktorej rozpráva dnešný úryvok z evanjelia, ako sa “Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji”, vyvstáva táto otázka: Prečo Mária smeruje do Zachariášovho domu. Tradičné ľudové vysvetlenie hovorí, že Mária chce pomáhať Alžbete počas tehotenstva. Ale ak chceme odhaliť pravý dôvod, musíme trochu pozmeniť otázku. Nie je to už otázka “Prečo?”, ale: “Kde sa vybrala Mária?”

Pre evanjelistu Lukáša je totiž dôležitý pohyb a jeho smer. Preto zdôrazňuje, že “sa Mária vydala na cestu” a to “do istého judejského mesta v hornatom kraji”, kde žijú Zachariáš a Alžbeta. Pohyb z dola nahor - viditeľný znak Božieho pôsobenia. Stačí si pripomenúť Máriine slová v Chválospeve: “povýšil ponížených.” Máme pred sebou ďalší aspekt viery: opravdivé stretnutie s Bohom nenechá človeka na mieste. Povznáša ľudského ducha a umožňuje stretnúť blížneho.

Lk 1,39-56: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila:
„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Narodenie Jána Krstiteľa.
Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná