Milovať život

Pred istým časom som čítal jeden článok, ktorý hovoril o terorizme. Tento článok pomenoval terorizmus ako vojnu medzi tými, ktorí milujú život, a tými, ktorí milujú smrť. Pričom poukázal na to, že my Európania sme v posledných 70-75 rokov objavili krásu života. Trvalo to dlho. Dejiny nášho starého kontinentu, ako zvykneme nazývať Európu, sú posiaté nekonečnými vojnami. Táto túžba po mieri a jej naplnenie sa postupne budovala vychádzajúc z kresťanských hodnôt pochádzajúcich z evanjelia. Veď evanjelium je radostné pozvanie k plnosti života.

Dnešné evanjelium nás posúva k posledným udalostiam pred Ježišovým nanebovstúpením. Ježiš sa zjavuje svojím učeníkom. Keď “ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali”. Rozpoznávajú ho ako Pána. Predsa niektorí z nich pochybujú, pretože Boh zostáva stále tajomný vo svojom konaní. Napriek tomu, jeho posolstvo je jasné: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich..." Živý Kristus ich pozýva k aktívnemu životu medzi ľuďmi.

Drahí priatelia, Boh jednoducho miluje život, a nie hocijaký!!! Prekvapuje pestrosťou a rôznorodosťou svojím konaním, ktoré vytvára pre človeka. A k takémuto životu pozýva aj svoje stvorenie - človeka. I skrze výzvu, ktorú adresoval jedenástim a adresuje i každému jednému z nás. Ide o šírenie radostného života v duchu evanjelia. Aby sme žili život kresťanov, ktorí milujú život. Podobne ako to urobil i Cyril a Metod, ktorí zanechávajú pohodlie svojich dovtedajších životov a idú k Slovanom. 


Mt 28,16-20: Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk