Ktorý spôsob

Akú radosť a uspokojenie prežívame po dobre vykonanej práci, po dobre prežitom dni, po realizácii zaumienených vecí... Tieto a im podobné skútočnosti nás privádzajú ešte väčšej oduševnenosti a aktívnosti v nasledujúcom dni. Avšak je tu aj jedno nebezpečenstvo: Príšná aktívnosť so svojimi viditeľnými výsledkami sa stala akousi normou úspešného dňa či života. 

Ježiš na svojej ceste do Jeruzalema nachádza prijatie i odmietnutie. Dnešný úryvok hovorí o otvorených dverách na dome Marty a Márie. Dvoch sestier - odlišných v prístupe, ale spojených v láske k Ježišovi. Aj keď sa na prvý pohľad ich prístupy môžu zdať protikladné, v skutočnosti sa dopĺňajú. Prejavujú dve odlišné spôsoby vzťahu voči putujúcemu, ktorý prechádza okolo a smeruje do Jeruzalema.

Tento ich rozdielny prístup vyjavuje, akú úroveň má dosiahnuť autentické prijatie. Marta cez svoju aktívnosť a dynamickosť prejavuje úroveň priateľstva a náklonnosti. Mária vo svojej pasívnosti a statickosti úroveň oddanosti a lásky. Aký postoj je správnejší? Odpoveď nájdeme, ak sa vrátime k včerajšiemu úryvku - počúvanie Božiemu slovu a prežívanie jeho prítomnosti, ktoré sa následne premenia v službu blížnemu. Ako ten dobrý Samaritán. Teda otázka nie je o tom, "Ktorý je správnejší?" ale, "Ktorý je v tom momente vhodnejší?"


Lk 10,38-42: Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná