Boh hovorí

Keď sa učíte cudzie jazyky, postupne si uvedomujete hĺbku a význam každého slova. Ako je dôležité vybrať to správne slovo na vyjadrenie tie či onej skutočnosti. Napríklad v Ríme neodporúčam použiť slovo scopare (zametať), ktoré by ste v iných mestách mohli spokojne použiť. Aby ste sa vyhli nedorozumeniu a úsmevných pohľadov, je lepšie použiť synonymum spazzare.

Kresťanstvo je náboženstvo slova (alebo lepšie Slova s veľkým “S”). Každé slovo vychádzajúce z Božích úst má svoj význam a dôležitosť. Musí byť správne vysvetlené a interpretované. Pretože, jeho úlohou je privádzať človeka ku spáse. Koľko slov Boh vyriekol na adresu Vyvoleného národa, koľko zázrakov urobil v dejinách ľudstva, a predsa mu človek neuveril. Preto sú na mieste Ježišove výčitky: "Beda ti… beda ti…”

Avšak tieto slová - ako i všetky ostatné Božie slová - nie sú na odsúdenie. Sú však pozvaním k odmietnutiu všetkých myšlienok a predstáv, ktoré bránia prijatiu spásy. Je to výzva k obráteniu, ktoré je predpokladom k prijatiu darov pochádzajúcich od Boha. Teda slov a zázrakov, ktoré Boh koná vo svete, a ktoré uchovávajú život a lásku.


Mt 11,20-24: Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“ 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk