Nekončiaca zmluva

Už od svojho narodenia sme upjatí na materiálny rozmer tohto časného života. Sú nám bližšie veci, ktoré môžeme uchopiť, ovoňať, počuť či vidieť. Aké silné je uchopenie útlej ručičky akurát narodeného dieťaťa? Aká silná je túžba dospelého človeka po vlastnení? Aké ťažké je zanechanie vecí tohto sveta zo strany starca? Rozmer večného života je nám veľmi vzdialený.

Dnešné evanjelium nás stavia pred tretiu polemiku medzi Ježišom a oponentmi v Markovom evanjeliu. V tomto prípade sú to saduceji, ktorí pokúšajú Ježiša. V centre sporu je otázka zmŕtvychvstania, alebo lepšie povedané otázka života po smrti. Ježiš vo svojej odpovedi nehovorí len o stave ľudí po vzkriesení: "sú ako anjeli v nebi”; ale i o vzťahu medzi Bohom a človekom: "on nie je Bohom mŕtvych, ale živých”.

Ježiš tak pozýva saducejov i učeníkov k dvom aspektom, ktoré musia rozpoznať. Prvá sa týka zanechania striktne biologického pohľadu na život po smrti. Teda, akoby život po smrti bol opakovaním časného života, po jeho úprave a v dokonalej forme. Druhá sa dotýka skutočnosti, že život po smrti je plná realizácie povolania človeka: byť obrazom Boha. Preto hovorí o vzťahu voči živému Bohu, ktorý "nie je Bohom mŕtvych, ale živých”. Spoločenstvo lásky, ochrany a zmluvy nezlomí ani smrť. Môže byť žité už na zemi a mať pokračovanie po smrti. V centre je tak nikdy nekončiaca zmluva medzi Bohom a človekom.


Mk 12,18-27: K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“
Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná