Motív a drobnosti

Dnešný svet sa tak rýchlo mení a ponúka nám také množstvo premien, že sme si odvykli všímať maličkosti. To, čo nás prekvapí, vyvolá emócie, pohne k reakcii, predstavujú silné okamihy a rázne zmeny. Všednosť každodennosti nepredstavuje niečo, čo by stálo za povšimnutie.

Paradoxne, miera, ktorou Boh hodnotí pozornosť človeka voči okoliu a blížnemu, je neskutočne malá. V dnešnom evanjeliu môžeme čítať, že ešte aj "za pohár studenej vody (... človek ...) nepríde o svoju odmenu." Je však potrebný aj správny úmysel. Podať pomocnú ruku s vedomím prítomnosti samotného Pána v blížnom. Totiž láska k otcovi a matke, k dcére a synovi, môže byť vyjadrením spontánnych inštinktov či morálnej povinnosti; kdežto slová Krista pozývajú učeníka prejaviť slobodnú lásku: "kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho". 

A tak naša služba k blížnemu má byť charakterizovaná dvoma skutočnosťami. Prvou je správny úmysel. Nesmieme zabúdať, že Boha nezaujíma ani tak výsledok nášho úsilia ako motivácia nášho konania. A dobrá motivácia nemusí priniesť hneď pozitívne hodnotené výsledky. Druhou je dôležitosť každej maličkosti, v ktorej sa môže predstaviť naša služba a naša oddanosť Bohu a blížnemu. V Božích očiach má cenu aj pohár čistej vody podaný s vedomím služby.


Mt 10,37-42: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk