Sila Adventu

Začíname sláviť Adventné obdobie. Čas veľmi krátky ale intenzívny. V tomto čase sme pozvaní obnoviť si túžbu po stretnutí a očakávaní Pána, ktorý už prišiel, ale ktorý ešte príde na konci vekov. Cieľom jeho príchodov je jediné, vniesť ľudské dejiny do obrazu Božej lásky.

Takéto očakávanie má vzbudiť v človeku, poznačeného úzkosťou, zmätkom a strachom, novú nádej. Gesto takejto nádeje, ktorým sa má preukázať spravodlivý človek, Ježiš pomenováva "pozdvihnutie hlavy". Vtedy príde moment vykúpenia človeka.

Aby učeníkov tento deň neprekvapil, Ježiš ich pozýva k bdeniu a modlitbe. Modlitba totiž pozdvihuje srdce človeka a vedie k bedlivosti. Zabráni, aby "srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život". Tie starosti, ktoré nie sú milé Bohu a vyžadujú nesmiernu životnú energiu. Preto to oťažené srdce.

Aby sme vedeli zodvihnúť hlavu a nenechali oťažiť srdce objavme silu modlitby, ktorá je pokrmom našej schopnosti zostávať pozorný na Boží príchod. Je bdením, ktoré zabráni, aby sme život prežívali v smútku a v strachu nad budúcnosťou. Je spôsob, aby sme prežívali život v radostnom očakávaní a realizácii lásky. Prijmime výzvu Adventu.Lk 21,25-28.34-36: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná