Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2023

Nesúďte!

Obraz
V dnešnom evanjeliu prichádza dôležitá výzva. Ježiš vyzýva svojich učeníkov: " Nesúďte! " Zároveň dodáva rabínsku múdrosť: "akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám..." Súdiť v tomto slova zmysle znamená posudzovať udalosti života podľa dvoch princípov, ktoré presahujú ľudský život: dobra a zla ! Ľudský úsudok je obmedzený v poznaní. Žiaden človek nepozná srdce toho druhého. A nepozná ani objektívne zlo a dobro. Problém nášho posudzovania tkvie ešte v jednej veci - tým najčastejšie ospravedlňujeme seba samých . Na rozdiel do Pána , ktorý jedine pozná úmysly srdca a pozná pravdu o človeku. Paradoxne, ten je nesmierne a bezhraničné milosrdenstvo. Objavme vo svojom živote tento postoj, ktorý nás privedie k pokore modliť sa slová z Modlitba Pána: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Mt 7,1-5:  Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy,

Opravdivý prorok

Obraz
Slávnosť narodenia Jána Krstiteľa je starobylá slávnosť. Zvláštnosťou je aj to, že Ján je jediný svätý (okrem Panny Márie), ktorého slávime nie len narodenie sa pre večný život, ale aj pre ten časný. Všetci štyria Evanjelisti poukazujú, že jeho narodenie má zvláštny význam pre dejiny spásy. Dokonca evanjelista Lukáš vykresľuje ako sa to udialo. Boh zhliadne na Zachariáša a Alžbetu, ktorá bola sterilná. Na viacerých miestach Sväté písmo dáva jasne najavo, že nič nemôže Boha podmieňovať, aby naplnil svoje prisľúbenia . Zároveň nenecháva človeku priestor, aby si prisvojil Božie dielo . Pri narodení, po intervencii Zachariáša - ktorý už počúva Boha - mu dávajú meno Ján - teda Boh dáva milosrdenstvo ! Teda, Boh je láska, ktorá ide za hranice spravodlivosti, t.j. láska bez hraníc. To, čo je zaujímavé, že príbuzní sú naplnení radosťou . Aj Zachariášovi sa rozväzujú ústa, aby chválil Boha. Na margo jeho mlčania: čo by asi narozprával, ak by nemal zviazané ústa mlčaním? Tak prichádza na svet p