Apoštol v dnešnej dobe

Apoštol je posol. Ten, ktorý je "poslaný k". To znamená, že koná pod autoritou, ktorá mu bola udelená zhora. Na splnenie tejto výzvy by mal v sebe vyvinúť jednu dôležitú schopnosť: vidieť súvis medzi udalosťami a skutočnosťami, ktoré sa odohrávajú. Vnímať, ako je všetko prepojené; a ako, čo a s kým spoluúčinkuje. Uznať hodnotu histórie, súčasných a budúcich projektov. Preto musí študovať tak ideály ako aj realitu.

V dnešnom evanjeliu počúvame, ako si Ježiš vybral Dvanástich, „aby boli s ním a aby ich posielal“. Ježiš im dáva moc, aby sa stali opravdivými Božími nástrojmi vo svete. Najprv ich však povolal, aby boli s ním - aby pochopili ideál Božieho kráľovstva, ale neuzatvára ich pred realitou - posiela ich do sveta, aby mu porozumeli a v ňom pôsobili.

Každý svojím spôsobom, každý učeník (pokrstený) je povolaný stať sa apoštolom. Niekto ako biskup, iný ako kňaz alebo rehoľník, ako otec alebo matka, vychovávateľ alebo učiteľ, či dedko alebo stará mama. Na jednej strane mať pred sebou ideál, ale zároveň vnímať aj konkrétnosť a pestrosť života. Zvlášť stretnutie s konkrétnymi ľuďmi a ich životnou rôznorodosťou nech je príležitosť objaviť hodnotu tohto prepojenia medzi realitou a ideálom. A tak sa stávať opravdivým apoštolom v dnešnej dobe.


Mk 3,13-19: Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná