Stretnutie s Kristom

Blažený človek, ktorý vie vnímať Božiu prítomnosť v dejinách ľudstva i v histórii jednotlivca. Ak vie odhaliť tie neviditeľné stopy Božej milosti a darov. Pre toho človeka sa prítomný okamih stretnutia stáva silným a nevšedným darom, ktorý ho pretvára a vnáša radosť.

Správy o dianí okolo Ježiša sa dostávajú i k Herodesovi. Ten ho spája so svojím rozhodnutím nad Jánom Krstiteľom, ktorého "vrhol do väzenia” a následne "dal vo väzení sťať”. Paradoxne, postoj Herodesa je o krok ďalej, ako predstava obyvateľov Nazaretu, o ktorých sme čítali včera. Títo v ňom vidia čiste ľudskú dimenziu, pričom Herodes aj tú nadprirodzenú.

Ježiš nie je obyčajný rabi, buditeľ národa či prorok. Ale zostane taký v očiach tých, ktorí odmietnu jeho božstvo. Tých, ktorým chýba pohľad viery, aby videli v ňom prichádzajúceho Boha. Bol to Ján Krstiteľ, ktorý po Márii v ňom rozpoznáva Božieho Syna, Mesiáša. Obom toto poznanie zmenilo životy a sami prežívajú radosť z tohto poznania. Naopak Herodes i Nazaretčania nie sú schopní prijať pokoj, ktorý prináša Kristus. Aká je naša každodenná odpoveď na informáciu o Ježišovi Kristovi?


Mt 14,1-12: V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“
Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“
Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.
Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk