Sila novosti

Ako často nás prekvapia niektorí ľudia svojím správaním. Keď prejavia reakcie, ktoré by sme neočakávali. Napríklad, keď malé dieťa koná zodpovednejšie ako dospelý človek; alebo keď chlapec onálepkovaný ako grázel pomôže nezištne cudziemu človeku…

Pred Nazaretčanmi stojí Ježiš, ktorý ich prekvapuje svojím správaním. Na začiatku svojho verejného účinkovania, im predstavuje odkiaľ pochádza jeho sila, a to citujúc proroka Izaiáša: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.” Prorok i Ježiš sú si vedomí prítomnosti Božieho ducha. Ježiš realizuje Božie prisľúbenia prostredníctvom sily Ducha. A to privádza k prekvapeniu obyvateľov Nazaretu.

Nazaretčania nevedia prijať, že pred nimi nestojí len Ježiš-človek ale i Boží Syn, v ktorom pôsobí Otcov Duch. Pre človeka, ktorý nie je naplnený Božím duchom je ťažké objaviť a prijať túto skutočnosť. Následne prechádzajú od prekvapenia k hnevu. Skúsme načúvať pozorne Božím slovám pod dohľadom múdrosti a sily Ducha Svätého, aby sme neupadli do podobnej situácie. Aby sme okolo seba nezabíjali Božích prorokov.


Lk 4,16-30: Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“
Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.
A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“
On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“
A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.
Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“
Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná