Vytrvalosť

Na hodinách marketingu nám prednášali mnohé techniky, ako zaujať potencionálnych klientov. Najčastejšou metódou bol pokus a omyl. Skúsiš, a ak sa nedostaví výsledok, treba zmeniť spôsob alebo cieľovú skupinu. Naopak, pri úspechu pokračovať pokiaľ nezačnú klesať krivky.

Ježišova starostlivosť o človeka sa nezastaví pri jeho osobnom pôsobení. Chce, aby čo najviac z Izraelského národa sa navrátilo k prežívaniu ozajstného synovského vzťahu s Bohom. A k tomu boli potrební pomocníci: "Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi..." Zároveň ich vyzýva, aby začali v malom a nerozširovali okruh svojho pôsobenia.

Aktívny učeník je vždy pokúšaný zmeniť miesto pôsobenia, keď neprichádzajú výsledky a nenapĺňajú sa očakávania. Ísť na miesto, kde sa výsledok dostaví veľmi rýchlo. Kristov učeník je pozvaný k trpezlivosti a vytrvalosti. Tak vo svojej rodine, ako aj na miestach, kde sa pohybuje. A posolstvo je jediné, ohlásiť: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."


Mt 10,1-7: Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná