Adam, kde si?

Známy izraelský filozof Martin Buber vo svojej knihe Cesta človeka píše: "Adam, si to ty. Tebe Boh hovorí pýtajúc sa ťa: Kde si? Adam odpovedá na túto Božiu otázku skryjúc sa! Uteká, aby nemusel prijať zodpovednosť za svoje konanie, za svoj život.

Skryť sa je koreňom falošnosti, neautentického života. Z toho potom pramenia neschopnosť odpúšťať sebe i blížnemu, tajná zášť a mnohé nešťastia. Ale Boh hľadá človeka: "Adam, kde si?"

Otázka, ktorá rezonuje v hľadajúcom svedomí. Kde si v tomto okamihu svojho života? Si bližšie k pravde? Teda schopnejší milovať, dúfať, dôverovať, prežívať radosť? Otázka "Kde si?" je otázkou, ktorá každým dňom posúva človeka k plnosti života, pretože obnovuje životnú cestu.

Adam pri tejto otázke kokce: "...naľakal som sa, pretože som nahý". Rozdeľovateľ ho porazil - vzdialil ho o d Boha i vnútorne rozbil. Vzťahy sú na mŕtvom bode. A Adam nevie ani pomenovať prečo je tomu tak. Naplnili sa Božie slová: "...keď by si z neho (stromu) jedol, istotne zomrieš." Adam zomrel, pretože prerušil priateľstvo s Bohom.

Táto otázka musí rezonovať v srdci každého kresťana: "Kde si?" Pavol Apoštol by odpovedal, že "kto je v Kristovi, je novým stvorením!" Žiješ teda v Kristovi? Alebo len v sebe? Nasleduješ Krista, alebo sleduješ len seba?Gn 3,9-24: Pán, Boh, zavolal Adama a povedal mu: „Kde si?“
On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“
Opýtal sa ho: „Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?“
Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som.“
Pán, Boh, povedal žene: „Čo si to urobila?“
Žena odpovedala: „Had ma naviedol a jedla som.“
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
Žene povedal: „Rozmnožím tvoje trápenie a tvoju ťarchavosť: v bolesti budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude nad tebou vládnuť.“
A Adamovi povedal: „Pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal, nech je prekliata zem pre teba: s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života; tŕnie a bodľač ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné rastliny.
V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a do prachu sa vrátiš.“
A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich.
Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožené tuniky a obliekol ich. Potom Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol svojou rukou na strom života a nejedol z neho a nežil naveky!“
A Pán, Boh, ho vykázal zo záhrady Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Vyhnal človeka a na východ od záhrady Edenu postavil cherubov a pohyblivý ohnivý meč, aby strážili cestu k stromu života.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk