Túžba stretnúť

Osobne obdivujem, čo všetko dokáže objaviť a pomenovať veda. Za všetkým je potrebné vnímať nadšenie jednotlivcov i skupín pýtať sa po neznámom a pokúšať sa ho odhaliť. Sú to stovky či tisíce hodín-dní pokusov a omylov, hľadanie spôsobov. To, čo sa pre nás dnes zdá banálnou informáciou, pre nich to bola úmorná práca odhaľovania a verifikácie.

Dnešný sviatok nás stavia pred nadšenie troch „vedcov“, ktorý hľadajú pravdu. Zdá sa, že jediným ich motívom je táto túžba po poznaní - žiadna túžba po moci (ako pri Herodesovi), po prestíži (ako u veľkňazoch a zákonníkoch). Poznanie toho, o ktorom hovorí výnimočná hviezda, čo sa objavila na nebi. Jej sila a nevšednosť im umožní, aby ho rozpoznali i na mieste, kde by nikoho nenapadlo hľadať kráľa.

Títo traja sú i dnes jasnou ikonou človeka, ktorý túži poznať a stretnúť. Odhliadnuc od kultúry či veku (preto týchto troch mágov kresťanská tradícia zobrazuje v etnickej i vekovej rozmanitosti.), z ktorých pochádza, vyberá sa na duchovnú (i reálnu) púť hľadania pravej tváre Boha. Človeka, ktorý sa vie oslobodiť od predpojatostí, aby vykročil na cestu k stretnutiu. Táto cesta a nadšenie ho privedú k poznaniu pravej Božej tváre, prežiť ozajstné Zjavenie Pána.


Mt 2,1-12: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Eucharistia

Kríž - dôležitý symbol

Kto som?