Interpretačný kľúč

V mnohých situáciách si uvedomujeme, ako je ťažké komunikovať s druhými. Odovzdať jednoduchú informáciu, ktorú iní neprijímajú. Istú odpoveď na túto skutočnosť som našiel v diele anglického antropológa a sociálneho vedca Gregory-ho Bateson-a, ktorý zadefinoval dva charakteristické aspekty každej ľudskej komunikácie: 1. je posolstvo či správa; 2. je rozkaz či úloha na splnenie. V jednoduchosti, v každej odovzdanej informácii je aj povel k určitej zmene či konaniu.

Priatelia, v dnešnom úryvku z Jánovho evanjelia čítame, ako Ján Krstiteľ jasne vyznáva: „Hľa, Baránok Boží!“ Komunikuje svoje poznanie, ale zároveň dáva povel. Tým je pozvanie učeníkov k tomu, aby osobu Ježiša vnímali po zorným uhlom tejto skutočnosti. Ide o odvolávanie sa na obety Starého zákona prinášané v Jeruzalemskom chráme. Baránok, ktorý je povolaný Bohom, aby sňal raz a navždy hriechy sveta. V tomto duchu sú pozvaní Jánovi učeníci interpretovať slová a pôsobenie prítomného Ježiša. Aká je odpoveď učeníkov? Išli za Ježišom.

A Evanjelista Ján toto robí v celom svojom posolstve radostnej zvesti. V Prológu, v úvodnej pasáži evanjelia, čítame, že Slovo zmluvy, ktoré bolo dané Abrahámovi, Mojžišovi i Dávidovi, sa stalo telom v Ježišovi z Nazareta. Ježiš je zmluva medzi Bohom a človekom, a tá je v celej histórii Izraela vždy sprevádzaná obetou. Nezabudnime na to, keď čítame slová (aj tie vytrhnuté) Svätého písma. Aby sme skutočne porozumeli Jánovmu kristologickému jazyku, musíme pochopiť veľký príbeh Izraela.


Jn 1,35-42: Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!