Boh pri človeku

Mám rád Vianoce, ako ich zvykneme nazývať, sviatky pokoja a lásky. Je v nich vyjadrená podstata ľudského života. Veď všetci túžime po pokoji, po láske. Ak všetko ostatné - naše túžby, rozhodnutia, snaženie - nesmerujú k tomu, strácajú zmysel. A počas Vianoc, my kresťania, odhaľujeme ako nájsť ten pravý pokoj a prežívať pravú lásku.

Prvé verše Jánovho evanjelia, poeticko-teologickým spôsobom, nám pripomínajú túto skutočnosť: “A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.” A ďalej pokračuje: "Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet,“ a "tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“. Boh chce, aby každý človek sa stal členom Božieho ľudu. Túto svoju túžbu realizuje nevšedným spôsobom.

Istý človek napísal: “Ó človeče, Boh nechce, aby si vystupoval k nemu, on schádza k tebe. Buduje schody, cesty, mosty, aby došiel až k tebe.” Boh prijíma možnosť, aby hľadel na človeka ľudskými očami. Aby mu načúval ľudskými ušami. Aby sa ho dotkol ľudskými rukami. Ľudské slová, gestá, city, skúsenosti, ktoré sú súčasťou ľudskej každodennosti, sú prijaté Bohom. Boh sa stáva človekom, aby človek mohol stretnúť Boha.


Jn 1,1-18: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk