Využiť príležitosť k službe

Múdry a citlivý človek využije každú príležitosť, ktorú mu ponúkne život. Hlavne k tomu, aby skúsil a naučil sa niečomu novému. Iste je tam prítomná bázeň, ak nie rovno strach. Ale ak ich prekoná, objaví nové horizonty a možnosti. Uchopí tak prítomnosť do vlastných rúk a takpovediac začína “realizovať svoj život".

Jeden z dnešných úryvkov prináša podobenstvo o poslednom súde. Ježiš v ňom oznamuje, akým spôsobom a podľa akých kritérií bude alebo nebude konkrétnemu človeku umožnené vstúpiť s ním do Božej slávy. Kritérium je jednoduché - najprv je to slovíčko “vidieť” a následne “konať alebo nekonať”.
Učeník je pozvaní hľadieť s očami zameranými k službe. Aby videl hladného, smädného, pocestného, nahého, chorého či dokonca uväzneného. Ale to nestačí - je potrebné v týchto núdznych vidieť i Krista. To Boh prichádza k nám.
Takýto pohľad nás privádza k rozhodnutiu konať alebo nekonať. Vedeť rozoznať, čo skutočne ten daný človek potrebuje a pomôcť mu k tomu. S takým nadšením, akoby tam bol samotný Kristus. A ako hovorí samotné podobenstvo, Boh túži po človeku, ktorý je nadšený pre konanie dobra. Po človek, ktorý realizuje svoju ľudskosť.

Prítomné okamihy nám prinášajú mnoho impulzov, v ktorých môžeme realizovať svoje kresťanské povolanie. Kedy môžeme slúžiť tým, ktorí sú smädní, hladní, pocestní, nahí, chorí, opustení… Uchopme dar múdrosti a citlivosti, otvorme oči, pohliadnime okolo seba a s odvahou podajme pomocnú ruku. Pritom, v ľuďoch, ktorým slúžime, nachádzajme samotného Krista. Táto služba nech je realizáciou našej ľudskosti a bránou do Božieho kráľovstva.


Mt 25, 31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná