Rodokmeň

Niektoré rodiny alebo nadšenci v nich, sa snažia vytvoriť si rodokmeň. Čo je možné hodnotiť ako veľmi úctihodná a múdra vec. Zvlášť ak si uvedomíme, že rodokmeň veľa napovie o tej danej rodine. Nie len odkiaľ pochádzajú predkovia, ale i aká je jej história, osobnosti i povaha danej rodiny. Ktoré osobnosti a situácie ovplyvnili skutočnosť, v ktorej sa daná rodina nachádza v prítomnosti.

Na dnešný sviatok Narodenia Panny Márie, nám Cirkev predkladá samotný začiatok evanjelia svätého Matúša. Akoby sa Matúš snažil dokázať, že Boh nevstupuje do prázdna. Ježiš sa rodí do dejín posiatych situácií, v ktorých mnohí ľudia prijali Božie požehnanie a iní zasa odmietli jeho prítomnosť. Svätý Irenej z Lyonu úsmevne poznamenáva, že "vtelenie prebiehalo dlhú dobu, v ktorej si Boh postupne zvykal na ľudskú rasu".

Ježišov rodokmeň je plný rôznorodých postáv. Sú tam prítomní svätci i hriešnici, spravodliví i podvodníci, nájdeme tam zasvätených Bohu i vrahov, kráľov, básnikov i outsiderov - všetci však vedú ku Kristovi. Vyústením celého rodokmeňu je jeden spravodlivý pár - dvaja mladí ľudia, ktorí príjmu do svojho rodinného spoločenstva živého Boha. Boh predsa našiel priestor lásky a prijatia. Dokáže ho nájsť i našich rodinách?


Mt 1,1-16.18-23: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná