Očakávania

Čo očakávate od Boha? Toto je najpodstatnejšia otázka každého, kto prijal vieru. Odpoveďou iste budú naše modlitby. Zvyčajne ony odzrkadľujú naše očakávania. Niekto prosí za svet, iný za spoločnosť a ďalší za svoju rodinu.

V dnešnom úryvku hlavnými protagonistami sú Ježiš a Mária Magdaléna. Po smrti na kríži Ježišovo telo pochovávajú do hrobu. K tomu prichádza ráno Mária Magdaléna, aby vzdala pamiatku pochovanému. Ale hrob nachádza prázdny. Zostáva nehybnou pred Ježišovými predpoveďami, pred svedectvom anjelov. Jedine, keď ju sám zmŕtvychvstalý Ježiš oslovuje po mene: "Mária!", obracia sa a spoznáva.

V tejto udalosti nájdeme odpoveď na otázku: "Čo prináša prichádzajúci Boh?" Totiž Magdaléna je obrazom očakávajúceho hriešnika. Ježiš je prichádzajúci Boh. A Boh neprichádza, aby vysvetlil svet. Ale, aby pretransformoval srdce človeka. Aby priviedol človeka k tomu, aby obrátil svoj zrak, videl i uveril. Stačí nám to a naplní tento Boží dar naše očakávania?


Jn 20,1-2.11-18: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk